top of page

Stanovy

STANOVY
spolku
“Česká asociace hráčů koňského póla, z. s.“

 

Preambule

Vědomi si přínosů, které znamená pro hráče i ostatní členy společnosti existence koňského póla a vědomi si také skutečnosti, že tento sport je v České republice na samém počátku, jsme spojili svoje síly a založili tento spolek.

čl. I
Název a sídlo, působnost a charakter spolku

1.   Zřizuje se spolek s názvem „Česká asociace hráčů koňského póla, z. s.“ (dále jen „ČAHKP“).

 

2.   „ČAHKP“ sídlí na adrese Březina u Křtin 310, 679 05 Křtiny, a to na základě svolení majitele nemovitosti.

 

3.   „ČAHKP“ působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na pobočné spolky. 4. „ČAHKP“ je samostatnou právnickou osobou.

čl. II
Účel a činnost spolku

1.   Účelem „ČAHKP“ je:

 • přispět k propagaci koňského póla jako sportu v České republice,

 • přispět kpropagaci koňského póla jako příležitosti ke zlepšení a kultivaci

 • společenského prostředí v České republice,

 • podpořit rozvoj a následné udržování systému handicapů přidělovaných jednotlivým

 • hráčům,

 • dohled nad dodržováním pravidel koňského póla včetně dohledu nad spravedlivým

 • přidělováním handicapů jednotlivým hráčům,

 • koordinace turnajů a jiných obdobných událostí,

 • podpora dětí a mládeže majících zájem o tento sport,

 • reprezentace českého póla v zahraničí, zejména formou účasti na zahraničních turnajích.
   

2.   Tohoto účelu se „ČAHKP“ snaží dosáhnout následujícími činnostmi:

 • informováním společnosti o koňském pólu,

 • pořádáním turnajů a dalších událostí vážících se ke koňskému pólu,

 • systematickým studiem a průběžným udržováním funkčnosti systému handicapů přidělovaných jednotlivým hráčům,

 • zřízením možnosti pravidelné výměny informací mezi jednotlivými hráči a koordinace jejich plánů,

 • všestrannou podporou dětí i mládeže,

 • cílenou snahou o důstojnou reprezentaci České republiky na zahraničních turnajích a obdobných akcích.
   

3.   Prostředky, jež mají napomoci k realizaci účelu spolku, jsou:

 • vzájemná komunikace, informovanost a podpora mezi členy „ČAHKP“ při jejich činnosti,

 • spoluúčast při pořádání turnajů a obdobných akcí,

 • vydávání tiskových a elektronických materiálů, komunikace s médii,

 • spolupráce s jinými subjekty práva, majícími obdobný účel.

4.   „ČAHKP“ je oprávněno vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, jen je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo hospodárném využití spolkového majetku.

 

čl. III

Členství v „ČAHKP“

1.   Existují čtyři druhy členství fyzických a právnických osob: členství řádné, zahraniční, čestné a juniorské

 • řádným členem „ČAHKP“ se může stát každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má své trvalé bydliště na území ČR a která chce cíle a činnost „ČAHKP“ jakkoli podporovat.

 • řádným členem „ČAHKP“ se může stát též každá právnická osoba, která má své sídlo na území ČR a která chce cíle a činnost „„ČAHKP“ jakkoli podporovat. Pro spolupráci s „ČAHKP“ pověří tato právnická osoba konkrétního zástupce.

 • zahraničním členem „ČAHKP“ se může stát každá fyzická či právnická osoba, která má své bydliště či sídlo mimo území ČR.

 • čestným členem „ČAHKP“ se může stát ta fyzická osoba, o níž výbor rozhodne, že má mimořádné zásluhy na dosahování cílů „ČAHKP“.

 • juniorským členem se může stát každá fyzická osoba mladší 18-ti let, která chce cíle a činnost „ČAHKP“ jakkoli podporovat. Svéprávnost juniorského člena ve vztahu k „ČAHKP“ se řídí těmito stanovami a obecnými právními předpisy. Dosažením 18-ti let se juniorské členství mění na členství řádné.

2.   O členství řádné a zahraniční se zájemce uchází u výboru „ČAHKP“. V žádosti o přijetí za člena zájemce uvede osobní údaje dle níže uvedené tabulky a současně podepíše i níže uvedené prohlášení.

 

Výbor žádost projedná a rozhodne o ní. O přijetí informuje současně stávající členstvo i zájemce o členství.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzor žádosti o přijetí za člena

   ______________________________________________________________

   Název a jméno zástupce/jméno a příjmení vč. titul

   ______________________________________________________________

   IČ/RČ

   ______________________________________________________________

   Ulice

   ______________________________________________________________

   Město

   ______________________________________________________________

   PSČ

   ______________________________________________________________

   Státní příslušnost

   ______________________________________________________________

   E-mail pro hlasování

   ______________________________________________________________

   Telefon

   ______________________________________________________________

   Charakteristika mojí činnosti spojené s koňským pólem

   ______________________________________________________________

   Členství v obdobných organizacích jako je „ČAHKP“

 1. Žádám o přijetí mezi řádné /zahraniční/ juniorské členy spolku „ČAHKP“.

 2. Tímto čestně prohlašuji, že mnou uvedené údaje jsou pravdivé a úplné.

 3. Současně nyní prohlašuji, že spolku „ČAHKP“ uděluji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.,

  o ochraně osobních údajů a zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu výše uvedeném pro správu, zpracování a uchování osobních údajů.

   ______________________________________________________________

   Datum, místo, podpis (příp. razítko)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.   Členství zaniká:

 • dnem doručení písemného oznámení člena o vystoupení na adresu výboru „ČAHKP“,

 • dnem úmrtí člena, nebo zánikem člena - právnické osoby,

 • dnem rozhodnutí členské schůze o vyloučení člena z „ČAHKP“. Návrh na vyloučení

  člena z „ČAHKP“ podává v písemné podobě jakýkoli člen poté, co se dozví o mimořádně závažném jednání člena proti zájmům „ČAHKP“. Rozhodnutí o vyloučení člena doručí prezident k rukám vyloučeného. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí o vyloučení navrhnout, aby je výbor „ČAHKP“ přezkoumal.
   

4.   Řádný člen má právo:

 • účastnit se činnosti „ČAHKP“ a být o této činnosti informován,

 • účastnit se členské schůze a hlasovat na ní,

 • volit orgány „ČAHKP“ a být do nich volen,

 • předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti „ČAHKP“,

 •  podílet se na stanovování cílů a forem činnosti „ČAHKP“.
   

5.   Řádný člen má povinnosti:

 • dodržovat tyto stanovy a jednat v souladu s cíly „ČAHKP“.

6.   Zahraniční a juniorský člen má práva a povinnosti řádného člena, vyjma práva volit orgány „ČAHKP“ a být do nich volen. Juniorský člen dále nemá právo hlasovat na členské schůzi.

 

7.   Čestný člen má práva a povinnosti řádného člena.

 

čl. IV

Členská schůze

1.   Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku; schází se nejméně jednou ročně.

 

2.   Členskou schůzi svolává prezident. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna většina všech členů „ČAHKP“; nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá prezident nejpozději do patnácti dnů náhradní členskou schůzi, tato je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Náhradní členská schůze se musí konat do šesti týdnů ode dne, kdy se konala schůze původní.

 

3.   Členská schůze přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak.

 

4.   Členskou schůzi svolá prezident spolku také, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů „ČAHKP“, a to ve lhůtě do třiceti dnů, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

6.   Členská schůze na podkladě pořadu zasedání:

 • schvaluje stanovy „ČAHKP“ a jejich změny a rozhoduje o zrušení spolku nebo o jeho přeměně (pro přijetí těchto rozhodnutí je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny všech členů),

 • volí výbor „ČAHKP“, volí náhradní členy výboru „ČAHKP“,

 • schvaluje výsledek hospodaření spolku a výroční zprávu.

 • rozhoduje o vyloučení člena z „ČAHKP“,

 • rozhoduje o odvolání z funkce člena výboru na písemný návrh některého ze členů

  „ČAHKP“,

 • rozhoduje o výši členských příspěvků (ročních a mimořádných),

 • rozhoduje v dalších otázkách, v nichž si vyhradí působnost.
   

7.   Výslovně se umožňuje i hlasování per rollam, a to v celém rozsahu působnosti členské schůze. V případě hlasování per rollam určí prezident způsob, jakým bude hlasováno, a to buď ve formě listinné, nebo elektronické. V případě hlasování listinnou formou nesmí být lhůta pro obdržení hlasu kratší než 14 dnů od odeslání výzvy k hlasování, v případě hlasování elektronickou formou nesmí být lhůta pro obdržení hlasu kratší než 7 dnů od odeslání výzvy k hlasování. Platné jsou pouze ty hlasy, které byly ve stanovené lhůtě doručeny na adresu nebo na elektronickou adresu, kterou za účelem hlasování prezident určí. V případě hlasování elektronickou formou jsou platné pouze ty hlasy, které byly odeslány z adresy člena, kterou člen nahlásil prezidentovi.

 

8.   Hlasování per rollam o celém programu valné hromady zcela nahrazuje její konání.

 

čl. V

Výbor a prezident

1.   Statutárním orgánem „ČAHKP“ je výbor. Výbor „ČAHKP“ je tříčlenný, je volen členskou schůzí pro funkční období dvou let. Ze svého středu volí výbor prezidenta, prezident řídí činnost výboru „ČAHKP“, a viceprezidenta, který prezidenta v době jeho nepřítomnosti zastupuje.

2.   Schůzi výboru svolává jeho prezident minimálně jednou za rok. Výbor je usnášeníschopný, jsou-li přítomni alespoň dva členové výboru; nesejde-li se usnášeníschopný výbor, svolá prezident nejpozději do jednoho měsíce náhradní schůzi.

3.   Výbor přijímá rozhodnutí hlasováním; pro přijetí rozhodnutí je potřeba souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud tyto stanovy neurčí jinak. V případě rovnosti hlasů má rozhodující váhu hlas prezidenta. Výslovně se umožňuje i hlasování per rollam, a to v celém rozsahu působnosti výboru. V případě hlasování per rollam určí prezident způsob, jakým bude hlasováno, a to buď ve formě listinné, nebo elektronické. V případě hlasování listinnou formou, nesmí být lhůta pro obdržení hlasu kratší než 14 dnů od odeslání výzvy k hlasování, v případě hlasování elektronickou formou nesmí být lhůta pro obdržení hlasu kratší než 7 dnů od odeslání výzvy k hlasování. Platné jsou pouze ty hlasy, které byly ve stanovené lhůtě doručeny na adresu nebo na elektronickou adresu, kterou za účelem hlasování prezident určí. V případě hlasování elektronickou formou jsou platné pouze ty hlasy, které byly odeslány z adresy člena výboru, kterou člen nahlásil prezidentovi výboru.

 

4.   Výbor řídí „ČAHKP“ v období mezi členskými schůzemi.

5.   Výbor na nejbližší schůzi projedná věc, požádal-li o to člen „ČAHKP“.

6.   Prezident svolá tzv. mimořádnou schůzi výboru, požádají-li o to minimálně dva členové výboru, a to ve lhůtě do jednoho měsíce, není-li v žádosti uvedena lhůta pozdější.

 

7.   Výbor ve spolupráci s pokladníkem předkládá ke schválení členské schůzi návrh způsobu hospodaření s finančními prostředky, připravuje výroční zprávu, změny stanov, návrh cílů a forem činnosti.

 

8.   Výbor rozhoduje o přijetí zájemce za člena „ČAHKP“.

 

9.   Funkce zvoleného člena výboru zaniká z těchto důvodů:

 • uplynutím funkčního období,

 • smrtí člena výboru,

 • odvoláním člena výboru na členské schůzi,

 • odstoupením z funkce člena výboru ke dni konání nejbližší členské schůze.


​10.   V případě úmrtí člena výboru, výbor do třiceti dnů svolá členskou schůzi za účelem zvolení

náhradního člena výboru pro zbytek funkčního období výboru.

 

11.   Člen výboru, který zamýšlí odstoupit ze své funkce, oznámí toto písemně výboru. Výbor do třiceti dnů od doručení oznámení o odstoupení svolá členskou schůzi za účelem projednání odstoupení člena výboru a zvolení náhradního člena výboru. Funkce odstupujícího člena výboru končí ke dni konání této členské schůze.

 

12.   Na téže členské schůzi, kde je člen výboru odvolán ze své funkce nebo kde oznámí své odstoupení z funkce, je členskou schůzí zvolen pro zbytek funkčního období výboru jeho náhradní člen.

 

čl. VI
Vedení administrativy a Pokladník

1.   Administrativu „ČAHKP“ vede prezident. Je odpovědný za písemnou agendu, za informace členstvu, za přípravu akcí spolku, za přípravu podkladů pro jednání výboru a členské schůze.

 

2.   K zajištění běžného hospodaření, k vedení účetnictví a k zajištění plnění daňových povinností jmenuje výbor z členů spolku pokladníka. Pokladník „ČAHKP“ je odpovědný za veškeré hospodaření „ČAHKP“.

 

čl. VII

Hospodaření spolku

 

1.   „ČAHKP“ jako samostatná právnická osoba je způsobilá nabývat práv a zavazovat se v majetkových věcech. Základním zdrojem příjmů jsou zejména příspěvky členů (roční a mimořádné), další dobrovolné příspěvky členů, výnosy z vedlejší hospodářské činnosti „ČAHKP“, ze společenských akcí a dalších činností „ČAHKP“, dary a převody od jiných osob a organizací, dotace a subvence. Způsob hospodaření s finančními prostředky navrhuje v souladu s platnými předpisy výbor a schvaluje jej členská schůze.

2.   Za účelné hospodaření odpovídá pokladník společnosti v souladu s platnými předpisy. Pokladník též o hospodaření pravidelně informuje v průběhu členské schůze.

 

3.   Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

 

čl. VIII

Vystupování navenek

 

1.   Za „ČAHKP“ vystupuje navenek ve všech věcech prezident, který může kjednání v konkrétní věci dále zmocnit kteréhokoliv člena „ČAHKP“.

2.    K platnosti písemného právního jednání „ČAHKP“ se vyžaduje podpis prezidenta, popř. jím zmocněného člena „ČAHKP“ podle věty první tohoto článku, k platnosti právního jednání s předmětem v částce Kč 50.000,- anebo vyšší se vyžaduje podpis prezidenta a dalšího člena výboru.

 

čl. IX

Okolnosti zániku spolku

 

1.   „ČAHKP“ zaniká způsoby uvedenými v zákoně nebo rozhodnutím přijatým na členské schůzi dvoutřetinovou většinou všech členů. Takové rozhodnutí musí být uvedeno na pořadu zasedání členské schůze.

 

2.   Majetek zbylý po likvidaci bude předán na základě rozhodnutí členské schůze neziskové právnické osobě, jejíž cíle jsou blízké cílům „ČAHKP“.

 

čl. X

Závěrečná ustanovení

1.   Tyto stanovy byly schváleny účastníky ustavující schůze „ČAHKP“ konané v Březině u Křtin dne 11. 3. 2016.

V Březině dne 11. 3. 2016

 

 

................................
Ing. Marek Polan 

bottom of page